%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b4
%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%85%d8%aa%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b4

برنج خوشه درباری ۵کیلویی
Khosheh Darbari rijst 5 kilo

€ 13,55

درشت و معطر

Groot en aromatisch

5 kg

Op voorraad موجود می باشد