Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.iranbezorger.nl accepteert u ons aanbod en gaat u een overeenkomst aan met Iranbezorger.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder Nr. 71182918. Iranbezorger.nl of een van onze franchisenemers leveren de bestelling zelf bij u af tegen de condities die u vindt op uw rekening. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen uitsluitend schriftelijk aan ons gericht te worden. Onze contactgegevens vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen dienen ‘a contant of per Pin plaatst te vinden en geschieden uitsluitend bij levering.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Iranbezorger.nl en haar eventuele franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 IranBezorger.nl en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.
2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 16:30 uur als u deze dezelfde dag wilt ontvangen, bestellingen na 16:30 uur geplaatst worden automatisch de volgende dag bij u geleverd.
2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling dezelfde dag op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
2.5. Het risico voor wat betreft de bestelling en de geleverde producten gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
3. Betaling
Onze bezorgers hebben uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook (zoveel mogelijk) gepast te betalen.
4. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.IranBezorger.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij IranBezorger.nl., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.IranBezorger.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van IranBezorger.nl en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van IranBezorger.nl en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van IranBezorger.nl en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
7. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen IranBezorger.nl en haar eventuele franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.